Skip to content
Header_HomePage_Desktop-Tablet_1

BIMEXPERTS

We make every building think!

Услуги

Актуално от BIMEXPERTS

Нашият блог е първото пристанище за всичко, свързано с BIM.

BIM FAQs

Събрахме за вас най-често задаваните въпроси относно BIM.
Какво означава BIM? BIM е съкращение и означава „Информационно моделиране на сгради“: Цифрова процедура за планиране при стартирането на цялостен строителен проект, която съдържа цялата необходима информация и от която могат да се извлекат до 7 измерения (в допълнение към пространствените измерения, времето, разходите, жизнения цикъл и управлението на съоръженията). Данните за сградата се „моделират“ във всички специалности (ОВК, ВиК, Електро, Архитектура и т.н.). Крайният продукт на процеса BIM е цифров 3D модел или цифров близнак, който обединява архитектурата, структурното инженерство и техническото оборудване на сградата.
Какви са предимствата на BIM? BIM осигурява ясно определени процеси на планиране и строителство, максимална прозрачност и сигурност на разходите. Грешките и произтичащите от тях допълнителни разходи също са значително намалени (ранно идентифициране на колизии и несъответствия). Комуникацията между всички участници в проекта е по-ефективна и ориентирана към резултатите. Текущият напредък на строителството, включително необходимият към момента бюджет, може да бъде идентифициран бързо и лесно. Посредством 3D моделите и свързаната с тях по-добра визуализация се улеснява получването на разрешителни от властите. Освен това клиентът получава опит за бъдещи проекти.
Какво се случва с модела на данните? Суверенитетът на данните е отговорност на собственика на сградата. Благодарение на прецизното качество на данните BIM осигурява солидна основа за вземане на решения на всеки етап и може да се използва от планирането до експлоатацията и управлението на съоръженията. Грешките могат да бъдат избегнати и по този начин да се спестят разходи.
Как да започна работа с BIM?

BIM започва с повишаване на осведомеността: разпознаване на възможните подобрения в процесите и свързаните с тях оптимизации. Това знание трябва да бъде споделено в рамките на собствената организация и в същото време сред всички заинтересовани страни, участващи в строителството.

Препоръчваме поетапно внедряване на BIM:

  1. Определяне на целите на BIM в компанията
  2. Установяване на процесите във вашата организация
  3. Правилни подбор и актуализиране на софтуера
  4. Обучение на инженери и архитекти
  5.  Създаване на AIAs (изисквания за информация от клиента) и BAPs (планове за изпълнение на BIM)

За тази цел предлагаме и нашите BIM консултантски услуги.

По-скъп ли е BIM от традиционния начин? Трябва да се погледне в перспектива. В началото BIM естествено е свързан с по-високи инвестиционни разходи. В замяна на това обаче още в ранните фази на проектирането е налице много високо и прецизно планиране и качество на данните, което трябва само леко да се коригира в по-късните фази (например изготвяне на работен проект). Следователно методологията BIM е инвестиция, която носи ползи в дългосрочен план и спестява разходи.
Какво е Little BIM и Big BIM?

„Big BIM“ означава интердисциплинарно сътрудничество между всички партньори, участващи в планирането, изпълнението и използването на дадена сграда, и техните софтуерни инструменти от различни производители. Понастоящем това все още е до голяма степен визия, но вече се практикува в отделни области, като например в контекстао на проектирането и изпълнението между проектантите на строителни конструкции и строителни услуги.

„Little BIM“ се отнася до използването на BIM като „островно решение“ в рамките на една компания или дисциплина на планиране и софтуерно решение от един производител.

Как работи обменът на данни между участниците?

Поради преобладаващото разделение на труда в проектирането и разделението на малки части, разнородната структура на компаниите, в които няколко офиса работят по един проект с различни софтуерни инструменти, е необходимо интердисциплинарно сътрудничество с ефективни интерфейси. В края на краищата, от замисъла, проектирането, строителството, използването и управлението до демонтирането на сградите се генерира огромно количество информация в различни формати данни.

За да могат участниците ефективно да управляват, документират, архивират и обменят тези данни без загуби, беше създадена обща основа за обмен на BIM данни с помощта на обектно ориентираните основни модели на данни IFC (Industry Foundation Classes).